KONTAKT

Podmiot odpowiedzialny:

www.metodolog.pl

Konrad Hryniewicz

 

CIASTECZKA
„Serwis używa informacji zapisanych za pomocą plików cookie, które pozwalają zwiększyć twoją wygodę, a nam lepiej funkcjonować. Z plików cookie mogą korzystać współpracujące z nami firmy badawcze, reklamodawcy, dostawy aplikacji mobilnych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.
NOTA PRAWNA
 1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest METODOLOG Konrad Hryniewicz z siedzibą ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 2, 14-100 Ostróda wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, REGON 362766612, NIP 5832976547.
 2. Materiały zawarte w serwisie internetowym mają charakter informacyjny lub reklamowy i nie mogą zostać uznane za jakiekolwiek rekomendację, nie stanowią także jakiejkolwiek formy doradztwa czy konsultacji.
 3. METODOLOG Konrad Hryniewicz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania szkód będących w związku z tą stroną internetową ,w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W szcze­gól­no­ści właściciel serwisu, nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści za szkody po­wstałe wsku­tek prze­rwy w do­stę­pie do sieci i ser­wisu, błę­dów sys­temu kom­pu­te­ro­wego spo­wo­do­wa­nych przez wi­rusy lub ko­mu­ni­ka­cję za po­mocą poczty elek­tro­nicz­ne.
 4. Zawartość, struktura oraz kolorystyka niniejszej serwisu chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie danych lub/i informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, znaków towarowych, logotypów jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody właściciela jest zabronione.
 5. Serwis internetowy jest prowadzony przez polski podmiot i podlega prawu polskiemu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU TESTMIRRORTM
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników TEST MIRRORTM (zwanym także „Serwisem”) oraz wypełnieniem wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, TEST MIRRORTM poniżej publikuje dokument mający na celu informowanie użytkowników o sposobie gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach tego Serwisu.
II GROMADZENIE, PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TEST MIRRORTM
Serwis zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze strony internetowej pod adresem testmirror.pl w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zalecamy dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
W trakcie rejestracji administrator strony, poinformuje Użytkownika, które z podanych danych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do udostępnienia treści i/lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.
Użytkownik sam decyduje o fakcie przystąpienia do uzupełniania formularza. Podanie danych w każdym przypadku jest dobrowolne. Jednakże w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, rekomendujemy podanie danych wymaganych w formularzu. Brak podania wymaganych danych, może uniemożliwić lub ograniczyć, częściowo lub całkowicie funkcjonowanie Serwisu oraz uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do informacji zawartych na stronie TEST MIRRORTM
TEST MIRRORTM zbiera, gromadzi i przetwarza informacje dotyczące użytkowników takich jak interreakcji na treści i usługi (informacje dotyczące urządzenia i logowania; tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie; dane na temat statystyki; dane na temat ruchu) prezentowane na stronie.
Działania te prowadzone są do celów statystycznych, a także w celu poprawy jakości i udoskonalenia działania niniejszego „Serwisu”. Administratorem danych osobowych jest METODOLOG Konrad Hryniewicz z siedzibą w Ostródzie przy ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 2, 14-100 Ostróda wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 5832976547.
Przetwarza dane osobowe zgodnie przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
III WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane Użytkowników Serwisu TESTMIRRORTM wykorzystuje się w następujących celach:
 • prowadzenie pomiaru, parametryzowanie danych, ulepszania treści oraz w celu poprawy świadczonych usług;
 • informowania o treściach i usługach podmiotu będącego właścicielem strony TESTMIRRORTM a także treściach i usługach firm współpracujących z „Serwisem”;
 • prowadzenia działań marketingowych i/lub promocyjnych (po wcześniejszej zgodzie wyrażonej przez Użytkownika). Działania te mogą być prowadzone m.in. poprzez wysyłanie bezpłatnego newslettera;
 • TESTMIRRORTM może udostępnić osobom lub podmiotom trzecim dane osobowe tylko w przypadku gdy Użytkownik Serwisu w sposób jasny wyraził uprzednio zgodę na tego typu działania;
 • TESTMIRRORTM w uzasadnionych przypadkach i tylko na żądanie organów państwowych, może udostępnić dane Użytkownika serwisu. (art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, „Serwis” może być zobowiązany do udostępnienia danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi, zaś w przypadku osób niezalogowanych w Serwisie do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych).
IV DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO MODYFIKACJI
Serwis zapewnia każdemu użytkownikowi, w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także możliwość aktualizowania, modyfikowania ich treści w całości lub w części oraz ich usuwania.
V POLITYKA „COOKIES”
Serwis używa informacji zapisanych za pomocą plików cookie, które pozwalają zwiększyć Wygodę użytkowników. Z plików cookie mogą korzystać współpracujące z „Serwisem“ firmy badawcze, reklamodawcy, dostawcy aplikacji mobilnych. Uprzejmie informujemy, że korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Można włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Po szczegółowe informacje na temat działania plików cookie zapraszamy na stronę internetową wszystkoociasteczkach.pl
VI ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE
Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne. Jednocześnie Serwis TESTMIRRORTM zobowiązuje się do utrzymywania aktualnej polityki prywatności.
VII KONTAKT
W przypadku pytań lub uwag dotyczących „Polityki Prywatności”, a także w celu zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia lub usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: metodolog.pl(at)gmail.com.
VIII INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH:
Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.testmirror.pl chronione są prawem autorskim i przysługują wyłącznie METODOLOG Konrad Hryniewicz.
NEWSLETTER
* Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu, akceptuję go w całości i bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez METODOLOG Konrad Hryniewicz z siedzibą w Ostródzie przy ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 2, 14-100 Ostróda wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, REGON 362766612, NIP 5832976547, w celach związanych z świadczeniem usług oraz przesyłaniem informacji środkami komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) dostępnych w serwisie TESTMIRRORTM
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez METODOLOG Konrad Hryniewicz z siedzibą w Ostródzie ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 2, 14-100 Ostróda, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, REGON 362766612, NIP 5832976547, oraz podmiotów trzecich, współpracujących z METODOLOG Konrad Hryniewicz, udostępnianie danych dostawcom produktów i usług, z którymi współpracuje ww. Podmiot. W szczególności na przesyłanie mi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zgodę wyrażam dobrowolnie.
REGULAMIN SERWISU TESTMIRRORTM
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu TESTMIRRORTM dostępnego pod adresem testmirror.pl którego właścicielem i administratorem jest METODOLOG Konrad Hryniewicz z siedzibą w ul. Stefana Żeromskiego 18 lok. 2, 14-100 Ostróda wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, REGON 362766612, NIP 5832976547.
 2. Regulamin określa sposób zasady i sposoby korzystania z serwisu oraz usług oferowanych przez Serwis.
II. DEFINICJE
Administrator – podmiot zarządzający serwisem i prowadzący Serwis;
Ankieta – kwestionariusz zawierający pytania na określony temat;
Cena – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę Odpłatną każdorazowo podawana
w Serwisie przy tej Usłudze Odpłatnej;
Dane – wszelkie dane zarówno podawane przez Użytkownika Serwisu jak i dane dostarczane do Administratora w momencie korzystania z Serwisu oraz przesyłanej przez Administratora w szczególności w trakcie korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób także w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób;
Dane Osobowe – wszelkie informację pozwalające na identyfikację osoby lub pozwalające na identyfikację danej osoby;
Konsument – Użytkownikowi, który zawarł umowę w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
Operatora pośredniczącego w płatnościach – operator za pośrednictwem którego dokonywana jest płatność za Odpłatną Usługę;
Płatność on-line – płatność za pośrednictwem Operatora Płatności (płatność dokonywana po zalogowaniu się indywidualnym hasłem i loginem do konta w banku który prowadzi Rachunek Bankowy dla Użytkownika lub płatność kartą po wpisaniu danych wymaganych przez Operatora Płatności.
Promocyjne Kody – jednorazowe kody przekazane przez Administratora Serwisu, Użytkownikowi w celu skorzystania z Usługi Odpłatnej w niniejszym Serwisie bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika;
Raport z wynikami testu – finalny raport z wynikami Ankiety, po wypełnieniu kwestionariusza osobowego oraz kwestionariusza zawierającego dane osobowe
Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Administratora i
Użytkownika korzystającego z Serwisu. Zgodnie z w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Reklamacja – zgłoszenie do dostawcy i wykonawcy Usługi skargi, zażalenia na złą jakość nabytej lub wykonanej usługi.
Serwis – strona internetowa prowadzona przez podmiot będący właścicielem strony TESTMIRROR.PL;
Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.);
Usługi Płatnicze – wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy dokonywanych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a przekazywana jest jedynie pośrednikowi pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą zgodnie z Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.)
Usługa Odpłatna – usługa polegająca na płatnym dostępie do dodatkowych obszarów za pośrednictwem strony internetowej TESTMIRROR.PL;
Usługa Nieodpłatna – usługa za polegająca na podstawowym dostępie do Serwisu strony internetowej TESTMIRROR.PL
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
III. ZASADY KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH USŁUG
 1. Umowy dotyczące Usług Nieodpłatnych zawierane są przez Użytkownika z Administratorem Serwisu na warunkach przewidzianych Regulaminem.
 2. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi Nieodpłatnej z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi Nieodpłatnej.
 3. Umowa dotycząca Usługi Nieodpłatnej zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 4.
 4. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług Nieodpłatnych.
 5. Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi Nieodpłatnej przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, m.in. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi Nieodpłatnej.
 6. Administrator może rozwiązać Umowę, której przedmiotem jest świadczenie Usług nieodpłatnych, za wypowiedzeniem miesięcznym. Informacja o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych jest składane poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej Serwisu pod adresem TESTMIRROR.PL
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z ODPŁATNYCH USŁUG
 1. Umowa o świadczenie usług odpłatnych zawierana jest pomiędzy Administratorem strony, a Użytkownikiem.
 2. W celu skorzystania z Usługi Odpłatnej, Użytkownik składa zamówienie obejmujące:
 3. Wybór Usługi Odpłatnej w Serwisie,
 4. Akceptację Regulaminu Serwisu,
 5. Opłacenie opcji skorzystania z Usługi Odpłatnej poprzez wybór metody płatności takiej jak:
 • Przelew tradycyjny na Rachunek Bankowy Administratora Serwisu;
 • Przelew za pośrednictwem Operatora Płatności z którym Serwis współpracuje czyli dokonanie płatności on-line;
 1. Aktywację dostępu do Odpłatnej części Serwisu.
 2. Administrator przewiduje opcję dostępu do Odpłatnych Usług w Serwisie poprzez Promocyjne Kody. W przypadku skorzystania z tej opcji dostępu do Odpłatnych Usług w Serwisie, Użytkownik powinien wpisać kod w odpowiednim polu przewidzianym dla tej opcji.
 3. Umowa dotycząca skorzystania z Odpłatnych Usług zawierana jest na czas oznaczony i równa jest czasowi dostępu do Serwisu.
 4. O czasie dostępu do Odpłatnych Usług w Serwisie, Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy dotyczącej skorzystania z Odpłatnych Usług. Czas dostępu do Odpłatnych Usług stanowi część umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem.
V. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Korzystanie z Usług w Serwisie, zarówno z Usług Nieodpłatnych jak i Usług Odpłatnych dopuszczalne jest jedynie do celów prywatnych.
 2. W przypadku chęci skorzystania z Usług Nieodpłatnych jak i Usług Odpłatnych do celów komercyjnych należy uprzednio skontaktować się z Administratorem Serwisu w celu uzyskania pisemnej zgody. Za pisemną zgodę przyjmuje się także otrzymanie takiej zgody od Administratora Serwisu drogą mailową.
 3. Punku 2. powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z prawa cytatu przewidzianego w art. 29 Ustawy Prawo Autorskie.
 4. Dane lub materiały wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, w szczególności dane wprowadzone w trakcie wypełniania Ankiety mogą być udostępnione na postawie osobnych przepisów prawnych oraz po wyrażeniu zgodny przez Użytkownika Serwisu podmiotom trzecim współpracującym z Serwisem TESTMIRRORTM w celach marketingowych.
 5. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu lub Usług w celu jego ulepszenia, modernizacji, konserwacji oraz dodawania nowych funkcjonalności Serwisu.
 6. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności reklamowej, public relations, marketingowej, informacyjnej. Działalność ta może polegać m.in. na zamieszczaniu w Serwisie reklam towarów i usług. Materiały marketingowe, promocyjne, informacyjne oraz public relations mogą być wyświetlane wielokrotnie na stronie Serwisu.
 7. Administrator nie świadczy Usług oferowanych w materiałach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych oraz public relations, wobec tego zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem nie obejmuje tego typu Usług.
 8. Administrator nie jest podmiotem świadczącym Usługi Płatnicze.
VI. WARUNKI TECHNICZNE
 1. Techniczne warunki skorzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla prawidłowego funkcjonowania oraz dla bezpieczeństwa danych podawanych w Serwisie.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika który:
 3. Korzystającego z komputera z dostępem do Internetu,
 4. Korzystającego z jednej z przeglądarek:
  • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszej,
  • Mozilla Firefox 19.0 lub nowszej,
  • Opera 20.0 lub nowszej,
  • Google Chrome 20.0 lub nowszej,
  • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszej
  • Apple Safari 6.0 lub nowszej.
  1. Warunkiem korzystania z Usług w Serwisie jest posiadanie przez Użytkownika konta e-mail.
VII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA STRONY
 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będącej bezpośrednio związanej z rodzajem świadczonych usług przez Administratora Serwisu.
 2. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Usługi bez wad.
VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 2. Serwis zapewnia każdemu Użytkownikowi, w każdym czasie prawo do wglądu w swoje Dane Osobowe, aktualizowania, modyfikowania ich treści w całości lub w części oraz ich usuwania.
 3. W celu realizacji uprawnień Użytkownika opisanych w punkcie 2. powyżej, należy skontaktować się Administratorem Serwisu pod adres e-mail: metodolog.pl(at)gmail.com lub na adres korespondencyjny za pośrednictwem poczty tradycyjnej tj. METODOLOG Konrad Hryniewicz 2. ul. Władysława Łokietka 36 lok. 2, 81-735 Sopot
 4. Administrator Serwisu na mocy odrębnych przepisów prawnych może być zobowiązanych przez instytucje ochrony prawnej lub organy administracji państwowej do udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika Serwisu.
 5. Administrator nie udostępnia podmiotom trzecim innymi niż to wynika z celu działalności Serwisu, lub zgód wyrażonych przez Użytkownika lub odrębnych przepisów prawnych opisanych w punkcie 4 powyżej, z oświadczeń złożonych przez Użytkownika Danych Osobowych.
 6. Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań by Dane Osobowe były odpowiednio przechowywane, przetwarzane oraz strzeżone zgodnie z przepisami przewidzianymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.
IX. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
 1. Prawa autorskie majątkowe oraz prawa pokrewne do Serwisu zarówno jako całość jaki pojedyncze składowe tego Serwisu stanowią własność Administratora.
 2. Logo, kolorystyka serwisu, układ graficzny oraz inne składowe części składające się na całość Serwisu TESTMIRRORTM, a także treści zawarte w Serwisie stanowią własność Administratora.
 3. Prawami autorskimi i pokrewnymi treści zawartymi w Serwisie dysponuje Administrator.
 4. Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie w całości lub w fragmentach bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie, chyba że odrębne przepisy przewidują taką możliwość.
 5. Bazy danych są integralną częścią Serwisu i polegają ochronie prawnej.
X. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownikowi działającemu jako osoba fizyczna przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni licząc od dnia dokonania zakupu bez podania przyczyny.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.
 1. Odstąpienie dokonuje Użytkownik będący konsumentem, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie może być przesłane elektronicznie na adres e-mail: metodolog.pl(at)gmail.com lub za pośrednictwem poczty na adres Administratora wskazany w ustępie I punkt 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Uprawnienie od odstąpienia od Umowy na Usługę Odpłatną nie przysługuje jeżeli Administrator strony rozpoczął świadczenie usług dla Użytkownika Serwisu, w szczególności Użytkownik otrzymał raportu z wynikami testu.
XI. REKLAMACJA
 1. W przypadku nieprawidłowym działaniu serwisu TESTMIRRORTM wszelkie reklamację należy kierować pod adres e-mail pl@gmail.com lub drogą korespondencyjną na adres:
  METODOLOG Konrad Hryniewicz 2. ul. Władysława Łokietka 36 lok. 2,
  81-735 Sopot
 2. W reklamacji użytkownik powinien szczegółowo opisać przedmiot reklamacji, wskazać usługę której reklamacja dotyczy, a także podać adres zwrotny do korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej wraz z numerem telefonu.
 3. Reklamacja Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Brak odpowiedzi w przedmiocie reklamacji w ciągu 14 dni, od dnia zgłoszenia uważane będzie za uznanie reklamacji.
 4. Administrator zastrzega że jeżeli zgłaszana reklamacja nie będzie zawierała danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 5. Reklamację dotyczącą Usług Płatniczych należy kierować do Operatora pośredniczącego w płatnościach, w tym przypadku Przelewy24. W przypadku przesłania Reklamacji dotyczącej Usług Płatniczych do serwisu TESTMIRRORTM, Administrator TESTMIRRORTM, niezwłocznie przekaże Reklamację do podmiotu zajmującego się reklamacjami w serwisie Usług Płatniczych z którym współpracuje niniejszy Serwis.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają Użytkownikowi Serwisu, możliwości dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dochodzeniu roszczeń pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają polskie przepisy prawne.
 2. Informację o naruszeniach Regulaminu, błędy na niniejszej stronie proszę kierować na adres e-mail: metodolog.pl(at)gmail.com
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2016 r.

 

cropped-test-mirror-LOGO-01.png

Print Friendly