UWARUNKOWANIE DOBREJ DIAGNOZY TESTEM PSYCHOLOGICZNYM

Diagnostyka psychologiczna wykonywana testami psychologicznymi jest osadzona w 4 obszarach. Musi ona spełniać pewne standardy, dzięki którym wartość wyników uzyskanych podczas testowania psychologicznego nadaje sensu i wartościowości całemu przedsięwzięciu. Te elementy to następujące obszary:

PSYCHOLOGICZNY

Psychologiczny obszar diagnozy kwestionariuszem psychologicznym jest związany ze znaczeniami, jakie psychologia naukowa daje konkretnemu pomiarowi testowemu. Podlega to pod to, że bez konkretnej usystematyzowanej wiedzy na temat cech wynik testu nic nie znaczy. W tym obszarze ma wielkie znaczenie problem badawczy i cel pomiaru, teoria psychologiczna stojąca za opisem cechy osobowości oraz wnioskowanie o cesze w oparciu o wynik otrzymany testem. W tym kontekście leży sensowność interpretacji wyniku otrzymanego testem osobowości.

PSYCHOMETRYCZNY

Kontekst psychometryczny zarysowuje sensowność, a co za tym idzie dobroć wnioskowania o wartości diagnostycznej dokonanego pomiaru testowego w odniesieniu do osoby badanej. Test musi mieć zadowalające właściwości pomiarowe wyrażone w liczbach.

METODOLOGICZNY

Obszar metodologiczny określa sztywne procedury stosowania testu. Określa to dobroć diagnozy poprzez:

  • procedurę testowania wraz z warunkami (taka sama dla każdego diagnozowanego)
  • obliczanie wyników testu (taka sama procedura liczenia wyników)
  • interpretacji wyniku otrzymanego (taki sam sposób interpretacji dla każdego diagnozowanego, w zależności od otrzymanego wyniku).

ETYCZNY

Obszar etyczny to mniej więcej zawężenie się do stwierdzenia, że „Test jest dobrą metodą poznania diagnostycznego jedynie w określonym zakresie i że wyniki testowe mogą być wykorzystywane tylko jako uzasadnienie proponowanych kierunków działania. Testy nie mogą być podstawą ograniczania wolności klientów do swobodnego podejmowania decyzji życiowych na podstawie uzyskanych przez nich wyników testowych.” Hornowska 2009. Następującymi prawami osób diagnozowanych są min:

  • prawo do wyrażenia świadomej zgody na badanie testem
  • prawo do informacji o wynikach testowania
  • prawo do zachowania tajemnicy o wynikach testowania
  • prawo do prywatności
Print Friendly